Lista documentelor de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public / Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

A. Lista cuprinzând documentele de interes public

 • – Proiectul de buget spre abrobare catre ordonatorul principal
 • – Situatia obligaţiilor de plată către furnizorii de bunuri şi servicii la zi
 • – Situații specifice execuției bugetare, monitorizare cheltuieli, deschideri de credite, virări etc.
 • – Lista coduri IBAN ale conturilor de cheltuieli bugetare
 • – Lista obiective investitii (spre abrobare catre ordonatorul principal
 • – Programul anual al achizițiilor publice la zi
 • – Centralizator contracte la zi
 • – Graficul și obiectivele deplasărilor externe anuale
 • – Atribuțiile personalului din cadrul ANAP, potrivit fișei postului
 • – Anunțurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ANAP precum și condițiile de participare și cerințele specifice
 • – Registre de predare-primire corespondență
 • – Procesele verbale de predare a documentelor la arhivă
 • – Acte procedurale/procesuale pentru dosarele în care ANAP are calitatea de parte;
 • – Evidența dosarelor în care ANAP este parte
 • – Corespondență externă
 • – Procedurile operaționale
 • – Proceduri de sistem
 • – Regulamentul de ordine interioară al ANAP
 • – Regulamentul de organizare și funcționare al ANAP
 • – Codul de etică și deontologie a personalului salariat din cadrul ANAP
 • – Adrese de răspuns la solicitările instituțiilor/entităților interesate
 • – Copii după răspunsuri la petiții
 • – Adrese de solicitări către direcții / compartimente de specialitate din cadrul ANAP
 • – Adrese de solicitări către instituțiile responsabile în funcționarea sistemului național de achiziții publice
 • – Acte normative al căror inițiator este ANAP – Ordonanțe de urgență, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Președintelui ANAP, Instrucțiuni
 • – Proiectele de acte normative care sunt supuse dezbaterii publice
 • – Acte normative conexe domeniului achizițiilor publice
 • – Notificări privind modul de punere în aplicare a unor prevederi din domeniul achizițiilor publice;
 • – Programul de audiențe al persoanelor din conducerea ANAP
 • – Programele și Strategiile proprii ale ANAP

B. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 • – Modele de documentații de atribuire standardizate
 • – Informațiile completate în e-Certis
 • – Rapoarte periodice privind deciziile CNSC;
 • – Rapoarte, situații statistice, analize, studii de piață în domeniul achizițiilor publice;
 • – Diverse note de informare a președintelui ANAP cu privire la activitatea de avizare;
 • – Registrul de evidență a ordinelor emise de președintele ANAP;
 • – Registrul de evidență a instrucțiunilor emise de președintele ANAP
 • – Lista protocoale de colaborare ANAP
 • – Interpretările Comisiei în domeniul achizițiilor publice.
(Visited 27.023 times, 28 visits today)
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice