Despre ANAP

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) s-a înființat prin O.U.G. nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările și completările ulterioare, ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

A.N.A.P. a preluat atribuțiile, activitatea, posturile și personalul de la Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (A.N.R.M.A.P.), de la Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice (U.C.V.A.P.) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și de la compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit de Primul-ministru al României.

A.N.A.P. are ca rol fundamental formularea la nivel de concepție, promovarea si implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice, stabilirea și implementarea sistemului de verificare și control al aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.

Conform H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare, A.N.A.P. îndeplinește următoarele funcții:

 1. de strategie, prin care se asigură elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi planurile de acţiune, în conformitate cu obligaţiile asumate de Guvernul României şi de Uniunea Europeană;
 2. de reglementare, prin care se asigură elaborarea, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice;
 3. de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării unitare de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice;
 4. de monitorizare a funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice;
 5. de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii şi, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru;
 6. de asigurare a suportului operaţional pentru autorităţile contractante, prin implementarea unor instrumente dedicate în vederea diseminării, inclusiv prin mijloace informatice a bunelor practici aferente derulării procesului de achiziţie publică.

În realizarea funcţiilor sale, A.N.A.P. are următoarele atribuţii:

 1. elaborează politicile şi legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, în concordanţă cu legislaţia europeană;
 2. elaborează şi asigură funcţionarea mecanismelor de cooperare interinstituţională între actorii cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în vederea emiterii interpretărilor oficiale cu privire la aplicarea unitară, în practică, a prevederilor legislative în acest domeniu;
 3. supervizează, pe baza datelor furnizate în urma exercitării funcţiilor de monitorizare, verificare ex-ante, control şi a indicatorilor de performanţă relevanţi, modul de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice, în scopul de a identifica aspectele ce afectează derularea în condiţii de eficacitate şi eficienţă a procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către autorităţile contractante, a contractelor sectoriale, a celor de concesiune de lucrări publice, precum şi a celor de concesiune de servicii;
 4. elaborează şi implementează mecanismul de monitorizare a rezultatelor derulării procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în baza informaţiilor comunicate de autorităţile contractante;
 5. prelucrează informaţiile colectate, constituie şi dezvoltă baze de date şi elaborează statistici, sinteze şi rapoarte privind sistemul de achiziţii publice, propunând măsuri pentru perfecţionarea şi dezvoltarea acestuia, în vederea exercitării funcţiilor de strategie, reglementare, monitorizare, supervizare şi de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării unitare de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice ale agenţiei, precum şi în vederea implementării Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice;
 6. verifică ex-ante documentaţiile de atribuire, procedurile de atribuire şi modificările contractelor/acordurilor-cadru, selectate conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele aferente derulării, respectiv realizării acestora, cu privire la conformitatea cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii;
 7. elaborează documente standard, formulare şi modele-cadru, ghiduri, manuale şi alte instrumente operaţionale cu rol de suport în aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi asigură diseminarea acestora;
 8. colaborează cu instituţiile abilitate în vederea instruirii personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice;
 9. reprezintă România în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achiziţiilor publice;
 10. avizează proiectele de acte normative care au impact asupra activităţilor reglementate de legislaţia privind achiziţiile publice;
 11. realizează activitatea de conciliere între ANAP şi autorităţile/entităţile contractante supuse controlului ex ante, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul A.N.A.P. funcționează următoarele direcții de specialitate:

 1. Direcţia Generală Politici Publice, Strategie și Proiecte
 2. Direcţia Generală Reglementare și Armonizare Legislativă
 3. Direcţia Generală Monitorizare și Supervizare Sistem
 4. Direcţia Generală Control Ex-ante
 5. Direcţia Coordonare Metodologică și Suport
 6. Direcția Conciliere cu Autoritățile Contractante Verificate
(Visited 27.729 times, 1 visits today)
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Agenția Națională pentru Achiziții Publice